Γίνετε επαγγελματίας με Libertex!

Επαγγελματική Libertex Λογαριασμού

Ως αιρετό επαγγελματίας, μπορείτε να ανοίξετε ένα Libertex Pro λογαριασμό σήμερα, που σημαίνει ότι δεν θα υπόκεινται στις νέες ευρωπαϊκές περιορισμούς μόχλευσης.

Επαγγελματική Libertex Λογαριασμού

Ποιος είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για μια επαγγελματική Λογαριασμού?

Οι πελάτες που πληρούν τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα 3 κριτήρια είναι επιλέξιμες:

  • Η επαρκής εμπορική δραστηριότητα κατά το τελευταίο 12 μήνεςΈχετε εκτελέσει κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές ανά τρίμηνο, σημαντικού μεγέθους, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων στη σχετική αγορά (με Libertex ή / και άλλων παρόχων).
  • Σχετική εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΕργάζεστε / έχουν εργαστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, για ένα τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώση των σχετικών συναλλαγών ή υπηρεσιών.
  • χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων άνω των € 500.0001 (συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα)Δεν θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό αυτό. Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων σας υπερβαίνει τα € 500.000.

Τι θα πρέπει να είστε ενήμεροι για?

Επαγγελματίες πελάτες απολαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με Ιδιώτες Πελάτες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας εδώ


Επαγγελματίες Πελάτες Προεπιλογή

Οι ακόλουθες οντότητες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να κατατάσσονται ως Επαγγελματίες Πελάτες από προεπιλογή:

Οι οντότητες που υποχρεούνται να λάβουν άδεια ή υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως:

• Τα πιστωτικά ιδρύματα

• Οι επιχειρήσεις επενδύσεων

• Άλλες άδεια ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

• Ασφαλιστικές εταιρείες

• Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους

• Συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισής τους

• Διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων

Οι ντόπιοι: επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή / και να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες που αποτελείται
αποκλειστικά σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων παραγώγων και
σε αγορές τοις μετρητοίς με μοναδικό σκοπό την αντιστάθμιση θέσεων σε αγορές παραγώγων ή τα οποία ασχολούνται για το
Οι λογαριασμοί των άλλων μελών των αγορών αυτών ή να κάνει τις τιμές τους και το οποίο διασφαλίζεται από
εκκαθαριστές μέλη των ιδίων αγορών, όπου η ευθύνη για την εκτέλεση των συμβάσεων
συνάψει οι επιχειρήσεις αυτές φέρουν εκκαθαριστές μέλη των ιδίων αγορών.

• Άλλοι θεσμικοί επενδυτές

Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τις ακόλουθες απαιτήσεις μεγέθους, σε βάση χαρτοφυλακίου:

• Σύνολο ισολογισμού τουλάχιστον ευρώ 20.000.000

• Καθαρός κύκλος εργασιών τουλάχιστον ευρώ 40.000.000

• Τα ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ευρώ 2.000.000

Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, Κεντρικών Τραπεζών, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων
αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

Οι ανωτέρω οντότητες θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες από προεπιλογή. Έτσι, όπου ο Πελάτης πληροί ένα από τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει πριν από κάθε παροχή υπηρεσιών που, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Εταιρεία, ο Πελάτης θεωρείται επαγγελματίας πελάτης και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοιος, εκτός εάν η Εταιρεία και ο πελάτης συμφωνήσουν διαφορετικά.


Επαγγελματική Libertex Λογαριασμού