δικαιώματα Προστασίας – Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες

Σε περίπτωση που η εταιρεία αντιμετωπίζει ένα πελάτη ως Ιδιώτης Πελάτης, ο Πελάτης δικαιούται περισσότερες προστασίες σύμφωνα με το νόμο, ό, τι αν ο Πελάτης έχει αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας Πελάτης. Συνοψίζοντας, οι πελάτες προστασίες Λιανική δικαίωμα να έχουν ως εξής.

Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες

1. Ιδιώτη πελάτη θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες γνωστοποιήσεις σε σχέση με την Εταιρεία, υπηρεσίες της, χρηματοπιστωτικών μέσων και την απόδοσή τους, τη φύση και τους κινδύνους των χρηματοοικονομικών μέσων, το κόστος της, προμήθειες, τελών και δικαιωμάτων και η διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών πελατών, καθώς και συνοπτικά στοιχεία για κάθε σχετικό σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ή εγγύησης καταθέσεων, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της υποδοχής & Διαβίβαση των εντολών ή / και εκτέλεση των εντολών πελατών (, η Εταιρεία θα ζητήσει από ένα Ιδιώτη Πελάτη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη γνώση και την πείρα του στον τομέα των επενδύσεων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο είδος προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται ή ζητούνται, έτσι ώστε να μπορέσει η εταιρεία να αξιολογήσει κατά πόσο η επενδυτική υπηρεσία ή το προϊόν είναι κατάλληλο για τον Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί, βάσει των πληροφοριών που έλαβε, ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη για ένα Ιδιώτη Πελάτη, θα πρέπει να προειδοποιήσει τον πελάτη ανάλογα. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο 144(Εγώ)/2007 (για παράδειγμα, αλλά δεν περιορίζεται στην περίπτωση κατά την οποία σε μία εκτέλεση μόνη βάση το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι περίπλοκη).

Αφ 'ετέρου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι ένας επαγγελματίας πελάτης διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές, ή τα είδη συναλλαγών ή προϊόντων, για την οποία ο Πελάτης έχει ταξινομηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης. συνεπώς, και σε αντίθεση με την κατάσταση με Ιδιώτης Πελάτης, η Εταιρεία δεν θα πρέπει κατά κανόνα να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από τον πελάτη για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συμβατότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης.

3. Κατά την εκτέλεση εντολών πελατών, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να επιτύχει αυτό που ονομάζεται «βέλτιστη εκτέλεση» των εντολών του Πελάτη, δηλαδή να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εκτελεί εντολή του Ιδιώτη Πελάτη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται σε όρους συνολικού τιμήματος, αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τα κόστη που σχετίζονται με την εκτέλεση, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Η Εταιρεία θα αποστέλλει επίσης μια ειδοποίηση (ή θέτει στη διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών με τις μεθόδους επικοινωνίας που συμφωνήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας(μικρό) χρησιμοποιείται από τον Πελάτη) σε ιδιώτη πελάτη που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση ή, εάν η επιβεβαίωση λαμβάνεται από την Εταιρεία από τρίτους, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης από τον τρίτο, όπως ισχύει.

4. Επαγγελματίες Πελάτες έχουν επίσης το δικαίωμα σε μια επιβεβαίωση για την εκτέλεση των εντολών τους, ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που εμπλέκονται με το πότε ο Επαγγελματίας Πελάτης θα λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες. παρ 'όλα αυτά, Η βεβαίωση αυτή πρέπει να παρέχεται άμεσα.

5. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τους Ιδιώτες Πελάτες της σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την εύρυθμη διεξαγωγή της παραγγελίας τους(μικρό) αμέσως μόλις λάβει γνώση της δυσκολίας.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στους ιδιώτες πελάτες περισσότερες πληροφορίες από ό, τι Επαγγελματίες όσον αφορά την εκτέλεση των εντολών τους.

7. Η Εταιρεία υποχρεούται να συνάπτει γραπτή βασική συμφωνία με τον πελάτη λιανικής, καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών.

8. Ιδιώτες Πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών («ICF») Πελατών ΕΠΕΥ, ενώ Επαγγελματίες Πελάτες δεν δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με το ICF.


Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες