Hawliau Diogelu – Mae cleientiaid manwerthu a Phroffesiynol

Pan fydd y Cwmni yn trin Cleient fel Cleient Adwerthu, y Cleient yr hawl i fwy amddiffyniadau o dan y Gyfraith, na phe y Cleient yn cael ei drin fel Cleient Proffesiynol. Yn gryno, y cleientiaid amddiffyniadau Manwerthu hawl i fel a ganlyn.

Mae cleientiaid manwerthu a Phroffesiynol

1. A Retail Client will be given more information disclosures with regards to the Company, ei wasanaethau, ei offerynnau ariannol a'u perfformiad, natur a risgiau o offerynnau ariannol, ei gostau, comisiynau, ffioedd a thaliadau a diogelu offerynnau ariannol Cleient a chronfeydd Cleient, gan gynnwys manylion cryno am unrhyw gynllun iawndal fuddsoddwr neu gwarant blaendal perthnasol, fel y bo'n berthnasol.

2. Where the Company is providing the services of Reception & Trosglwyddo o orchmynion a / neu Cyflawni orchmynion Cleient (, Bydd y Cwmni ofyn i Cleient Adwerthu i ddarparu gwybodaeth am ei wybodaeth a phrofiad yn y maes buddsoddi berthnasol i'r math penodol o gynnyrch neu wasanaeth a gynigir neu a fynnir, er mwyn galluogi'r Cwmni i asesu a yw'r gwasanaeth buddsoddi neu gynnyrch a ragwelir yn briodol ar gyfer y Cleient. Rhag ofn y Cwmni yn ystyried, ar sail y wybodaeth a dderbyniwyd, nad yw'r cynnyrch neu'r gwasanaeth sy'n briodol i Cleient Manwerthu, bydd yn rhybuddio y Cleient yn unol â hynny. Noder nad oes angen i'r Cwmni i asesu pa mor briodol mewn rhai achosion a bennir gan y gyfraith 144(Rwy'n)/2007 (er enghraifft, ond nid yn gyfyngedig i'r sefyllfa ble ar unig sail i weithredu nad yw'r offeryn ariannol o dan sylw yn gymhleth).

Ar y llaw arall, Bydd y Cwmni yr hawl i gymryd yn ganiataol bod Cleient proffesiynol sydd â'r profiad a'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn deall y risgiau cysylltiedig mewn perthynas â gwasanaethau neu drafodion buddsoddi enwedig y rhai, neu fathau o drafodion neu gynnyrch, y mae gan y Cleient yn cael ei ddosbarthu fel Cleient Proffesiynol. O ganlyniad, ac yn wahanol i'r sefyllfa gyda Cleient Manwerthu, Ni ddylai Yn gyffredinol mae angen i'r Cwmni i gael gwybodaeth ychwanegol gan y Cleient at ddibenion yr asesiad o briodoldeb ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau hynny y maent wedi cael eu dosbarthu fel Cleient Proffesiynol.

3. When executing Client orders, mae'n rhaid i'r cwmni gymryd pob cam rhesymol i gyflawni'r hyn a elwir yn "gweithredu gorau" gorchmynion y Cleient, hynny yw i gael y canlyniad gorau posibl ar gyfer ei Cleientiaid.

Pan fydd y Cwmni yn executes gorchymyn gan Cleient Manwerthu, Bydd y canlyniad gorau posibl yn cael ei benderfynu o ran cyfanswm y gydnabyddiaeth, cynrychioli pris yr offeryn ariannol a'r costau sy'n gysylltiedig â gweithredu, a fydd yn cynnwys yr holl dreuliau a dynnir gan y Cleient sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gweithredu i roi'r gorchymyn, gan gynnwys ffioedd lleoliadau gweithredu, ffioedd clirio ac anheddiad ac unrhyw ffioedd eraill a dalwyd i drydydd parti sy'n ymwneud â gweithredu i roi'r gorchymyn. Bydd y Cwmni hefyd yn anfon hysbysiad (neu bydd yn darparu'r wybodaeth angenrheidiol trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu y cytunwyd arnynt, gan gynnwys y llwyfan(s) a ddefnyddir gan y Cleient) i Cleient Manwerthu yn cadarnhau gweithredu'r gorchymyn cyn gynted ag y bo modd a heb fod yn hwyrach na'r diwrnod busnes cyntaf ar ôl weithredu neu, os y derbynnir cadarnhad gan y Cwmni gan drydydd parti, heb fod yn hwyrach na'r diwrnod busnes cyntaf ar ôl derbyn y cadarnhad gan y trydydd parti, fel y bo'n berthnasol.

4. Mae cleientiaid proffesiynol hefyd yn cael eu hawl i gael cadarnhad ar gyfer cyflawni eu gorchmynion ond nid oes amserlen benodol sy'n ymwneud â phryd y bydd y Cleient Proffesiynol derbyn y wybodaeth hon. Serch hynny, Bydd cadarnhad hwn yn cael ei ddarparu yn ddi-oed.

5. Mae'n rhaid i'r Cwmni roi gwybod Cleientiaid Manwerthu o anawsterau deunydd sy'n berthnasol i'r cario briodol allan o'u gorchymyn(s) syth wedi iddo ddod yn ymwybodol o'r anhawster.

6. Mae gofyn i'r Cwmni ddarparu Cleientiaid Manwerthu gyda mwy o wybodaeth na gleientiaid proffesiynol o ran cyflawni eu gorchmynion.

7. Mae'n rhaid i'r Cwmni i wneud cytundeb sylfaenol ysgrifenedig gyda'r Cleient manwerthu, sy'n nodi hawliau hanfodol a rhwymedigaeth y ddau barti.

8. Gall cleientiaid manwerthu hawl i gael iawndal o dan y Gronfa Iawndal Buddsoddwr ("ICF") ar gyfer Cleientiaid o Cwmnïau Buddsoddi, tra nad yw cleientiaid proffesiynol yn cael eu hawl i gael iawndal o dan y ICF.


Mae cleientiaid manwerthu a Phroffesiynol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *